Auteursarchief: Mieke Verberg

Meer Veerkracht, Langer Thuis Hoe alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen duurzaam meedoen en bewegen

De meeste ouderen wonen het liefst zo lang mogelijk thuis. Ook de
overheid stuurt aan op grotere zelfredzaamheid, met ondersteuning
van mantelzorgers en vrijwilligers. Voor een groeiende groep ouderen
brengt dit flinke uitdagingen met zich mee. Met het programma Meer
Veerkracht, Langer Thuis wilde FNO daarom een beweging in gang zetten.
Een beweging die een duurzaam effect heeft op de veerkracht en
kwaliteit van leven van alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen met
een beperking, zodat ook zij zo lang mogelijk op een prettige manier thuis
kunnen wonen.

Bijgevoegd 2 leuke documenten daarvoor:

Bewegen naar elkaar FNO FNO-Meer-Veerkracht-Langer-Thuis-nov-2019-A5-laag.pdf.pagespeed.ce.JCb5hRFlyK

Wat je moeten weten over frailty

Frailty – of kwetsbaarheid – ontstaat door een verstoring van het normale verouderingsproces en komt steeds meer voor, met verstrekkende gevolgen voor ouderen, de zorg en de maatschappij. Gelukkig kunnen ouderen het frailty proces ook vertragen en zelfs omkeren. Dat blijkt uit dit overzichtsartikel, waarin wetenschappers de huidige inzichten en ontwikkelingen omtrent frailty beschrijven.

Het artikel vanuit de NPI-service lees je hieronder.

Wat je moet wetenover frailty

Vraag ouderen met dementie naar hun revalidatiedoelen

Revaliderende ouderen met dementie zijn zich bewust van hun functionerings-problemen en kunnen zelf aangeven wat ze willen bereiken met hun revalidatie. Dat lukt het best als zij dat niet zelf hoeven te bedenken maar als een gesprekspartner hen specifieke vragen voorlegt. Ook ouderen met milde tot matige dementie kunnen zo hun wensen duidelijk maken. Dat concluderen Duitse wetenschappers die in een geriatrisch revalidatiecentrum 101 ouderen met dementie interviewden.

Hieronder vindt u het bericht hierover van de NPI-service.

Vraag ouderen met dementie naar hun revalidatiedoelen

Gezonde, inactieve ouderen sterker na duurtraining met eiwitsuppletie

Gezonde, maar inactieve ouderen verbeteren hun conditie als ze drie keer per week drie kwartier matig-intensieve duurtraining doen. Maar alleen ouderen die training combineren met extra eiwitinname worden op den duur ook sterker, hoewel hun spiermassa niet toeneemt. Dat concluderen Japanse onderzoekers die vijftig ouderen vergeleken die vier verschillende protocollen volgden: wel of niet wekelijks trainen, met wel of geen inname van eiwitsupplementen.

Het volledige NPI artikel leest u via de volgende link:

Gezonde inactieve ouderen sterker na duurtraining met eiwitsuppletie

Ontslagteam kan gehospitaliseerde ouderen sneller naar huis begeleiden

Een ontslagteam dat ouderen ondersteunt bij de transfer vanuit het ziekenhuis naar huis verlaagt de zorgkosten en maakt sneller ziekenhuisbedden vrij. Dat concludeert een Nieuw-Zeelands onderzoeksteam dat de zorgkosten vergeleek bij 65-plussers die met fracturen in het ziekenhuis belandden: 201 ouderen kregen na ontslag extra hulp thuis om hun zelfstandigheid te herwinnen, en 202 ouderen kregen gebruikelijke zorg.

Het complete NPI artikel staat in deze link: ontslagteam begeleidt ouderen sneller naar-huis

thuis oefen verbetert balans en mobiliteit van Parkinsonpatiënten

Parkinsonpatiënten die gericht oefenen verbeteren hun evenwicht en loopvaardigheid, maar waar en met hoeveel begeleiding ze trainen maakt weinig uit. Een door deskundigen opgesteld minimaal begeleid thuis-oefenprogramma biedt Parkinsonpatiënten de mogelijkheid om met beperkte middelen hun evenwicht en mobiliteit te verbeteren, en is net zo effectief als wanneer ze oefenen in speciale centra.

thuis oefen verbetert balans en mobiliteit van Parkinsonpatienten

Lichaamsbeweging moet standaardzorg zijn in de oncologische praktijk

Lichaamsbeweging beschermt tegen kanker en vergroot de overlevingskans, en verbetert functioneren en kwaliteit van leven. Desondanks verwijzen oncologische zorgverleners patiënten niet altijd door naar beweegprogramma’s. Dat concludeert een internationale groep onderzoekers in een overzichtsartikel. Zij adviseren zorgverleners daarom het ‘Exercise Is Medicine’ initiatief van het American College of Sports Medicine te gebruiken.

Lichaamsbeweging moet standaardzorg zijn in de oncologische praktjk

Programma Meer Veerkracht, Langer Thuis brengt alleenstaande ouderen in beweging

De hoofddoelstelling van het FNO-programma Meer Veerkracht, Langer Thuis (2015-2020) is om ouderen die zich in een kwetsbare situatie bevinden, vitaal en zelfstandig te laten wonen. Het Nivel evalueerde het programma en concludeert dat het belangrijke voorwaarden schept om dit doel te bereiken. Belangrijke succesfactoren voor projecten ter bevordering van meedoen en meer bewegen zijn: actieve betrokkenheid van de ouderen zelf én de inzet van professionals om de activiteiten te begeleiden en coördineren.

Uitbreiding lokaal aanbod beweegactiviteiten voor ouderen succesvol
Het FNO-programma realiseerde afgelopen jaren een landelijke uitbreiding van activiteiten voor ouderen op het gebied van bewegen en meedoen. Hiermee zijn ongeveer 37.000 ouderen bereikt. Minimaal 40 procent van hen behoort tot de primaire doelgroep van het programma: 65+, alleenwonend, een of meer beperkingen hebbend. Tussen de 25 en 50% van de deelnemende ouderen is meer gaan bewegen. Ook nemen de ouderen vaker initiatief om mensen in de eigen buurt, wijk of woonplaats te ontmoeten. De projecten die zich richten op bewegen, zoals wandelinitiatieven, behalen de meeste resultaten.

FNO-programma draagt bij aan kennis en welzijn van ouderen
Het programma levert veel kennis op over activiteiten voor ouderen. Ook draagt het bij aan de huidige landelijke beweging gericht op het welzijn van ouderen, in samenwerking met verschillende landelijke partijen. Op het gebied van technologische oplossingen heeft het programma niet zo veel toegevoegd, al was dat wel de bedoeling.

Actief betrekken van ouderen én professionals is cruciaal
Een belangrijke factor voor het slagen van projecten en activiteiten is het actief betrekken van ouderen zelf. Met name voor de werving van deelnemers blijkt mond-tot-mond reclame door ouderen essentieel. Daarnaast zijn het enthousiasme en de gedrevenheid van de initiatiefnemers van de projecten noodzakelijk. Zelfs als een project grotendeels door oudere vrijwilligers wordt uitgevoerd, zijn professionals nodig om de activiteiten te begeleiden en te coördineren. Voor borging en opschaling van activiteiten zijn initiatiefnemers en professionals ook heel belangrijk, naast financiële middelen en draagvlak bij de eigen en andere lokale organisaties en gemeenten. Belemmerend voor borging en opschaling zijn de soms langdurige trajecten bij gemeenten en/of zorgverzekeraars, waardoor het voortbestaan van de binnen de projecten ontwikkelde activiteiten wordt bedreigd.

Aanbeveling: stimuleer de ontwikkeling van beweegactiviteiten voor ouderen
Ouderen hebben behoefte aan beweegactiviteiten in georganiseerd verband. Deze beweegactiviteiten hebben ook de meeste meerwaarde voor hun kwaliteit van leven. Speciale aandacht moet daarbij uitgaan naar alleenstaande ouderen (65+) met mentale gezondheidsproblemen. Zij zijn het meest kwetsbaar.
Andere aanbevelingen uit het Nivel-onderzoek liggen meer op het vlak van organisatie en beleid: stimuleer ontschotting binnen gemeenten en stimuleer samenwerking tussen lokale aanbieders op het gebied van zorg en welzijn. Zorg voor financiering van professionals voor coördinatie, ondersteuning en continuïteit van de projecten. Betrek daarnaast ouderen intensief bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten en activiteiten.

Het onderzoek
Het Nivel heeft de evaluatie van het FNO-programma Meer Veerkracht, Langer Thuis uitgevoerd over de periode maart 2017 tot en met juli 2019, in opdracht van FNO. Hierbij is gebruikgemaakt van verschillende kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. De programmaevaluatie is begeleid door een onafhankelijke begeleidingscommissie. De geleerde lessen en methoden komen op relevante vindplaatsen terecht en worden door FNO benut bij de opzet van andere programma’s.

Effect lichamelijke beperking op eenzaamheid bij ouderen onderschat

Bewegen en dan het liefst samen met een ander, bestrijdt gevoelens van eenzaamheid. Ook bij ouderen. Maar als ouderen te kampen hebben met een lichamelijke beperking, is dat effect een stuk minder. Beweeginterventies voor gezond onder worden, moeten in hun adviezen dan ook veel meer rekening moeten houden met die beperkingen. Dat concludeert gezondheidspsycholoog en promovendus Janet Boekhout van de Open Universiteit. 

Kwetsbare doelgroep
Janet Boekhout heeft haar onderzoek uitgevoerd onder bijna 600 65-plussers in Heerlen, die alleenstaand zijn, zelfstandig wonen en mobiliteitsproblemen ervaren door een lichamelijke beperking en/of chronische aandoening. “Onderzoek laat zien dat eenzaamheid schadelijk is voor de gezondheid. In mijn onderzoek richt ik me op deze doelgroep omdat die door hun omstandigheden extra kwetsbaar voor zowel eenzaamheid als voor onvoldoende bewegen. Het doel was om een interventie te ontwikkelen voor deze doelgroep die ze door adviezen-op-maat meer laat bewegen en mede daardoor minder eenzaam maakt.”

Beweegadvies op maat
Boekhout heeft voor haar onderzoek een bestaande, bewezen effectieve beweeginterventie voor 50-plussers aangepast. De deelnemers kregen een programma van vier maanden aangeboden. Op basis van vooraf ingevulde vragenlijsten kregen ze drie keer een op maat gemaakt beweegadvies. Het advies bevat tips om meer te bewegen, maar dan wel tips die aangepast zijn aan de deelnemer. “Iemand die het moeilijk vindt te bewegen als het druk is, krijgt heel andere tips dan iemand die het niet goed durft om zich als nieuwkomer bij een beweeggroepje te melden. Ook voor deze doelgroep geldt: alle beetjes helpen, al beweeg je maar tien minuten per dag extra. Huishouden, tuinieren, fietsen of wandelen voor boodschappen of recreatie, bij de buren het stoepje vegen, dat telt allemaal mee.”

Meer rekening houden met beperking
Bewegen leidt tot minder eenzaamheid, maar als er sprake is van een lichamelijke beperking is dat effect veel minder. “We zagen dat de deelnemers op de korte termijn meer gingen bewegen. De eenzaamheid nam ook af, maar veel minder dan we op basis van eerdere ervaringen met dit programma, hadden verwacht. De lichamelijke beperking heeft dus een veel groter effect op eenzaamheid dan vooraf gedacht.“ Boekhout adviseert makers van programma’s voor gezond ouder dan ook om veel meer rekening te houden met deze doelgroep. “Het advies om met een vriendin samen te gaan koffie drinken is voor deze doelgroep veel lastiger op te volgen dan voor andere ouderen.” Ze raadt aan om in de interventies voor deze doelgroep veel concreter en gedifferentieerder te zijn. “Geef bijvoorbeeld heel concrete beweegadviezen voor de tien meest voorkomende, chronische aandoeningen en concreet advies hoe je sociale activiteiten kunt inpassen in je dagelijks leven. Wij willen in ons vervolgonderzoek graag kijken hoe we de sociale competenties van de doelgroep kunnen versterken. Bijvoorbeeld door ook tips op te nemen over hoe ze meer sociaal actief kunnen zijn.”

Langer zelfstandig functioneren
Het onderzoek is verricht met de steun van de gemeente. “We zijn blij dat de gemeente Heerlen het onderzoek heeft gesteund. Voor gemeenten is een dergelijke beweeginterventie ook interessant. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft gemeenten immers de taak gegeven om inwoners te helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren. Ouderen stimuleren om te blijven bewegen en sociaal actief te blijven kan daar zeker aan bijdragen.”