Auteursarchief: Mieke Verberg

Bewegen en fysieke activiteit kunnen helpen bij het voorkomen van pijn.

Met de On The Move-campagne werken de Pijn Alliantie In Nederland en EFIC samen om het bewustzijn te vergroten van de impact die beweging en fysieke activiteit kunnen hebben op het voorkomen van #pijn. Het nieuwe materiaal is ook beschikbaar in het Nederlands.
Op de website van EFIC staat meer informatie over de campagne. Ook zijn daar enkele korte video’s te vinden. Lees meer op de website van EFIC.

Er zijn 3 infographics uitgebracht. Deze zijn hieronder te downloaden

Bewegen helpt bij pijn patientenversie

Zorg voor klachten na kanker kan en moet beter

Patiëntorganisaties, zorgprofessionals en onderzoekers presenteerden 11 september een Nationaal Actieplan voor nazorg vanaf de diagnose van kanker. Deze experts hebben zich verenigd in de Taskforce Cancer Survivorship Care. Bijna een miljoen mensen leven met de gevolgen van kanker: 1 op de 4 is ernstig vermoeid, 1 op de 3 heeft angstklachten, ruim 1 op de 3 kan niet als vanouds sociaal functioneren. Toch schiet de zorg voor klachten na een behandeling voor kanker vaak te kort en wordt de zorg voor (preventie van) vermoeidheid en beperkt functioneren vaak niet vergoed. Tijd voor gezamenlijke actie, zodat mensen met en na kanker zo optimaal mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Lees het volledige persbericht: Zorg voor klachten na kanker kan en moet beter

Nieuwe KNGF-richtlijn COPD beschikbaar

Vrijdag 24 juli is de nieuwe KNGF-richtlijn COPD gepubliceerd en te vinden op het kennisplatform. De richtlijn is een herziening van de richtlijn uit 2008 en geeft handvatten voor het diagnostisch en therapeutisch proces bij patiënten met COPD. Hierbij is aandacht voor patiënten met zowel hoge als lage symptoomlast, stabiel COPD of rondom een longaanval en met of zonder comorbiditeit.

Doelmatig handelen en transparantie

De belangrijkste onderwerpen in de richtlijn:

  • Primaire aangrijpingspunten voor fysiotherapie: fysieke capaciteit, fysieke activiteit en adembewegingsapparaat
  • Een profielindeling voor het bepalen van de meest doelmatige therapievorm
  • Een gerichte aanbeveling voor de maximale inspanningstest en de wijze waarop de resultaten gebruikt worden om de inspanningstraining vorm te geven.
  • Aandachtspunten bij de behandeling van specifieke subgroepen, zoals patiënten met comorbiditeit, rondom een longaanval en tijdens de palliatieve fase.

De KNGF-richtlijn COPD draagt bij aan het doelmatig handelen. Tevens biedt de richtlijn transparantie naar andere zorgverleners over de wijze waarop patiënten met COPD behandeld worden door de fysiotherapeut. Hiermee streven we ernaar dat het aantal patiënten met COPD dat gebruik maakt van fysiotherapie (momenteel slechts 5%) toe gaat nemen.

Begin 2018 is het KNGF in samenwerking met de VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck) gestart met de herziening. Tientallen therapeuten hebben meegewerkt aan de richtlijn door knelpunten aan te dragen in de voorbereidingsfase, mee te schrijven in de werkgroep, mee te denken in de klankbordgroep of feedback te geven in de commentaarfase. Namens de VHVL, NVFG, NVZF en NVFS zaten afgevaardigden van beroepsinhoudelijke verenigingen in de werkgroep en klankbordgroep. Deze verenigingen onderschrijven het belang van herziening en publicatie en zijn zeer tevreden met het uiteindelijke resultaat.

Naast het KNGF, de VvOCM en de beroepsinhoudelijke verenigingen hebben nog 13 organisaties bijgedragen aan de ontwikkeling, waaronder beroepsverenigingen van andere zorgverleners zoals longartsen (NVALT) en (kader)huisartsen (NHG/CAHAG), en patiëntenvereniging Longfonds.

Een samenvatting van de richtlijn vind je hier: COPD 2020 samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen

Houd ouderen in beweging, ook in Corona-tijd

De social distancing maatregelen om het coronavirus in te dammen hebben een ernstige bijwerking: we bewegen minder, en vooral voor ouderen – die toch al minder actief zijn – pakt dat slecht uit. Door verlies van spiermassa en kracht lopen ze meer risico op sarcopenie, kwetsbaarheid (frailty) en metabole afwijkingen, waardoor hun gezondheid achteruit gaat en ze mogelijk eerder overlijden. Als ‘medicijn’ zouden artsen alle ouderen krachttraining moeten voorschrijven die ze thuis kunnen uitvoeren, zo menen de auteurs van dit editorial, dat door het NPI werd gepubliceerd. Het hele artikel vind je hier: Houd ouderen in beweging, ook in coronatijd

Zorgstandaard Dementie 2020

De nieuwe zorgstandaard Dementie geeft een samenhangende benadering voor alle fasen van het dementieproces, vanuit het perspectief van personen met dementie en hun mantelzorgers.

De Zorgstandaard Dementie 2020 vervangt de vorige uit 2013.

Het zorginstituut heeft de Zorgstandaard Dementie 2020 geautoriseerd nadat meer dan 20 partijen deze hebben onderschreven. Daaronder vallen vertegenwoordigers van zorgorganisaties, cliënten en mantelzorgers, de zorgverzekeraars en vele beroepsorganisaties.

Bekijk de nieuwe zorgstandaard, de aanbevelingen en indicatoren en de publieksversie.

zorgstandaard-dementie

Meer Veerkracht, Langer Thuis Hoe alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen duurzaam meedoen en bewegen

De meeste ouderen wonen het liefst zo lang mogelijk thuis. Ook de
overheid stuurt aan op grotere zelfredzaamheid, met ondersteuning
van mantelzorgers en vrijwilligers. Voor een groeiende groep ouderen
brengt dit flinke uitdagingen met zich mee. Met het programma Meer
Veerkracht, Langer Thuis wilde FNO daarom een beweging in gang zetten.
Een beweging die een duurzaam effect heeft op de veerkracht en
kwaliteit van leven van alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen met
een beperking, zodat ook zij zo lang mogelijk op een prettige manier thuis
kunnen wonen.

Bijgevoegd 2 leuke documenten daarvoor:

Bewegen naar elkaar FNO FNO-Meer-Veerkracht-Langer-Thuis-nov-2019-A5-laag.pdf.pagespeed.ce.JCb5hRFlyK

thuis oefen verbetert balans en mobiliteit van Parkinsonpatiënten

Parkinsonpatiënten die gericht oefenen verbeteren hun evenwicht en loopvaardigheid, maar waar en met hoeveel begeleiding ze trainen maakt weinig uit. Een door deskundigen opgesteld minimaal begeleid thuis-oefenprogramma biedt Parkinsonpatiënten de mogelijkheid om met beperkte middelen hun evenwicht en mobiliteit te verbeteren, en is net zo effectief als wanneer ze oefenen in speciale centra.

thuis oefen verbetert balans en mobiliteit van Parkinsonpatienten

Programma Meer Veerkracht, Langer Thuis brengt alleenstaande ouderen in beweging

De hoofddoelstelling van het FNO-programma Meer Veerkracht, Langer Thuis (2015-2020) is om ouderen die zich in een kwetsbare situatie bevinden, vitaal en zelfstandig te laten wonen. Het Nivel evalueerde het programma en concludeert dat het belangrijke voorwaarden schept om dit doel te bereiken. Belangrijke succesfactoren voor projecten ter bevordering van meedoen en meer bewegen zijn: actieve betrokkenheid van de ouderen zelf én de inzet van professionals om de activiteiten te begeleiden en coördineren.

Uitbreiding lokaal aanbod beweegactiviteiten voor ouderen succesvol
Het FNO-programma realiseerde afgelopen jaren een landelijke uitbreiding van activiteiten voor ouderen op het gebied van bewegen en meedoen. Hiermee zijn ongeveer 37.000 ouderen bereikt. Minimaal 40 procent van hen behoort tot de primaire doelgroep van het programma: 65+, alleenwonend, een of meer beperkingen hebbend. Tussen de 25 en 50% van de deelnemende ouderen is meer gaan bewegen. Ook nemen de ouderen vaker initiatief om mensen in de eigen buurt, wijk of woonplaats te ontmoeten. De projecten die zich richten op bewegen, zoals wandelinitiatieven, behalen de meeste resultaten.

FNO-programma draagt bij aan kennis en welzijn van ouderen
Het programma levert veel kennis op over activiteiten voor ouderen. Ook draagt het bij aan de huidige landelijke beweging gericht op het welzijn van ouderen, in samenwerking met verschillende landelijke partijen. Op het gebied van technologische oplossingen heeft het programma niet zo veel toegevoegd, al was dat wel de bedoeling.

Actief betrekken van ouderen én professionals is cruciaal
Een belangrijke factor voor het slagen van projecten en activiteiten is het actief betrekken van ouderen zelf. Met name voor de werving van deelnemers blijkt mond-tot-mond reclame door ouderen essentieel. Daarnaast zijn het enthousiasme en de gedrevenheid van de initiatiefnemers van de projecten noodzakelijk. Zelfs als een project grotendeels door oudere vrijwilligers wordt uitgevoerd, zijn professionals nodig om de activiteiten te begeleiden en te coördineren. Voor borging en opschaling van activiteiten zijn initiatiefnemers en professionals ook heel belangrijk, naast financiële middelen en draagvlak bij de eigen en andere lokale organisaties en gemeenten. Belemmerend voor borging en opschaling zijn de soms langdurige trajecten bij gemeenten en/of zorgverzekeraars, waardoor het voortbestaan van de binnen de projecten ontwikkelde activiteiten wordt bedreigd.

Aanbeveling: stimuleer de ontwikkeling van beweegactiviteiten voor ouderen
Ouderen hebben behoefte aan beweegactiviteiten in georganiseerd verband. Deze beweegactiviteiten hebben ook de meeste meerwaarde voor hun kwaliteit van leven. Speciale aandacht moet daarbij uitgaan naar alleenstaande ouderen (65+) met mentale gezondheidsproblemen. Zij zijn het meest kwetsbaar.
Andere aanbevelingen uit het Nivel-onderzoek liggen meer op het vlak van organisatie en beleid: stimuleer ontschotting binnen gemeenten en stimuleer samenwerking tussen lokale aanbieders op het gebied van zorg en welzijn. Zorg voor financiering van professionals voor coördinatie, ondersteuning en continuïteit van de projecten. Betrek daarnaast ouderen intensief bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten en activiteiten.

Het onderzoek
Het Nivel heeft de evaluatie van het FNO-programma Meer Veerkracht, Langer Thuis uitgevoerd over de periode maart 2017 tot en met juli 2019, in opdracht van FNO. Hierbij is gebruikgemaakt van verschillende kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. De programmaevaluatie is begeleid door een onafhankelijke begeleidingscommissie. De geleerde lessen en methoden komen op relevante vindplaatsen terecht en worden door FNO benut bij de opzet van andere programma’s.