Geïntegreerde Wijkzorg

GWZ Schema

We hebben in Nederland te maken met een snel veranderend maatschappelijk perspectief van toenemende vergrijzing en personele tekorten. Daardoor komt de (dagelijkse) zorg steeds meer onder druk te staan. Vanuit de overheid is een ontwikkeling gaande om te bevorderen dat ouderen in de toekomst langer zelfstandig kunnen blijven wonen op een plek waar ze zich thuis voelen.

GWZ-teams zijn vooral gericht op het handhaven van een zo veilig mogelijke thuissituatie van cliënt en mantelzorger. Hierbij kan gedacht worden aan het optimaliseren van de mobiliteit in de eigen leefomgeving, het creëren van voorwaarden voor veilig functioneren thuis, het voorkomen van (val)incidenten en het bevorderen en helpen handhaven van de zelfredzaamheid. Hiermee verbetert ook de kwaliteit van leven van cliënt en mantelzorger. Daarnaast kan de inzet van GWZ ook zorgen voor het verminderen van de ervaren zorgzwaarte bij de mantelzorger en/of de wijkzorgmedewerkers.

Het grootste deel van de zorgvragen in de thuissituatie heeft te maken met het dagelijks functioneren. Uitgangspunt van de GWZ-samenwerking is de thuissituatie van de cliënt. Uit onderzoek blijkt dat het verbeteren van functionele vaardigheden van mensen juist in de eigen vertrouwde omgeving het meest effectief is. Door het inzetten van een fysio-of oefentherapeut en een ergotherapeut kan de zorg voor cliënten en mantelzorger(s) in de thuissituatie verbreed en versterkt worden. Deze therapeuten kunnen nauw samenwerken in de wijk met bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige, de huishoudelijke ondersteuning, de POH - ouderenzorg of het wijkteam. Deze samenwerking, waarbij vroegsignalering door de genoemde zorgprofessionals een belangrijk onderdeel is, vormt de kern van de GWZ-teams. De huisarts houdt in de GWZ-samenwerking de gebruikelijke regierol.